Příprava komínu na zimu

Vyhoření domů, oběti na životech, značné škody na majetku či otravy spalinami - to vše jsou následky, které může způsobit oheň.

Rizikovým místem v domě, který se významnou měrou podílí na vzniku požáru, je komín. Předejít katastrofám lze důkladnou péčí o něj. V důsledku začátku topné sezony je potřeba značnou pozornost věnovat revizi komínového tělesa. Nejčastější příčinou v případě požárů v rodinných domech je na prvním místě vyhoření sazí, čili nevhodný technický stav komínových těles, t. j. nedostatečná péče, zanedbání povinnosti. Provozní kontrolou komínů lze snížit pravděpodobnost dlouhodobého extrémního namáhání komínového tělesa. Díky tomu lze požárům zabránit.

Mnohé komíny neodpovídají požadavkům požární bezpečnosti
Mezi neduhy starších a méně kvalitních komínů patří horší tah, nedostatečné tepelněizolační vlastnosti a citlivost na vlhkost. Staré komíny jsou náchylné na tvorbu trhlin, v důsledku vysokých teplotních rozdílů, které v komíně vznikají. Neboť jejich odolnost proti takovým teplotám je nedostatečná, při vyhoření sazí se stávají nebezpečným prvkem stavby.

Moderní technologie spalování si dnes vyžadují dokonalou funkčnost otopné soustavy, a tedy komín, který zapadne do celého tohoto systému. Mnohé tradiční komíny s hliníkovou vložkou již nesplňují základní požadavky současné legislativy. Předpokladem plného využití účinnosti připojeného spotřebiče, odolnosti proti vysokým teplotám, vlhkosti a korozi jsou moderní komínové systémy. Jejich odolnost spočívá v kvalitní komínové vložce z keramiky - šamotu, která odvádí spaliny bezpečně, ale i hygienicky od topného spotřebiče.

Čištění komínu zlepšuje jeho bezpečnostní parametry
Komínové těleso by kromě zajištění dlouhodobé provozní bezpečnosti, mělo být odolné proti vlhkosti a vyhoření sazí a také být kyselinovzdorné. Vyhnout se nebezpečí vzniku trhlin a následně požáru lze vhodným návrhem a kvalitní realizací komínu. Důraz je třeba klást na navrhovanou střešní konstrukci a postupovat podle vypracované projektové dokumentace. Tu musí schválit revizní technik, který odsouhlasuje i kouřovod a způsob napojení topného spotřebiče. Dobře navržený komín má účinnou výšku, průřez a vyústění. Nezanedbatelnou vlastností kvalitního komínu je jeho dobrý tah, a tedy bezpečný odvod spalin přes střechu. Pouze v případě, že jsou spaliny bezpečně a hygienicky odvedeny přes střechu, nemohou se dostat zpět do obytných prostor. V případě komínu na tuhá paliva se na jeho stěnách usazují saze. Při jejich nepravidelném vymetávaní vzniká několikacentimetrový nános, který může začít hořet. V komínovém průduchu vzniká teplota až 1 200 stupňů. Vytápění plynným palivem je ještě nebezpečnější, protože plyn není cítit. Když se zemní plyn spálí a neodejde komínem do volného ovzduší, tak se dům naplňuje spalinami jako vana s vodou. A koho tento smrtící plyn najde, tak toho pomaličku zadusí.

Pravidelnou kontrolu komínu stanoví zákon
Při spalování pevného paliva unikají do komínu kromě spalin i saze - spálené zbytky paliva. V spolupůsobení s párou, která vzniká odpařením vody z paliva, se saze usazují na stěnách komínového tělesa, přičemž na jeho vnitřní straně vzniká souvislý povlak. Ten může začít kdykoliv hořet, proto je třeba čištění komínu věnovat pozornost a nános sazí v průduchu pravidelně odstraňovat. Čištění komínu by se mělo provádět nejen kvůli vlastní bezpečnosti, ale také proto, že to přikazuje zákon. Vyhláška nařizuje pro komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW prohlídku každé čtyři měsíce, pro komíny na plynná paliva a pokud jde o komín s vložkou každých 12 měsíců. Za nedodržování lhůt nebo za neprovádění kontroly komínu může orgán vykonávající požární dozor uložit pokutu.

Důležitost potvrzení o provedení čištění a kontroly komínu
Lidé jsou k čištění komínů benevolentní. Odpovědných je maximálně 20% lidí. Kdyby přistupovali ke kontrole svých komínů zodpovědněji, mohl by se počet požárů snížit až o 90%. Již po realizaci komínu a před připojením topného spotřebiče musí kominík komínové těleso přezkoušet a vystavit potvrzení o provedení čištění a kontroly komínu. Potvrzením se povoluje provoz komínu. Jen vhodný návrh a správná realizace však nezaručí dlouhodobou funkčnost komínového tělesa. Aby se předešlo poškození komínu je třeba uživatele upozornit na jeho pravidelnou údržbu. Za čištění komínu totiž odpovídá vlastník. Výsledkem pravidelné kontroly je vystavení potvrzení o provedení čištění a kontroly komínu v zákonem stanovených lhůtách a jeho jistota o bezvadném fungování komínu. V případě požáru a stanovení nevhodného technického stavu komínového tělesa jako hlavní příčiny jeho vzniku, může hasičský a záchranný sbor udělit fyzické osobě sankci ve výši několika tisíc korun. Avšak mnohem větší "pokutou" je v tomto případě poškozený, ohněm znehodnocen příbytek.