Kominík nosí kromě štěstí i klidný spánek

Vlastníci domů často nedbají na dostatečnou bezpečnost a prevenci vůči požáru. Důsledky však mohou být zničující. Důvodem náhlých požárů během topného období bývá i zanedbání revize komínů, či tepelných spotřebičů. Kominíci doporučují nezapomínat na pravidelnou kontrolu a obnovování revizních zpráv.

Často se lidé o čištění komínů zajímají až tehdy, když mají problém.

V případě zanesení či poškození komínu hrozí v domě riziko požáru. Stejné nebezpečí hrozí i při neodborné instalaci krbu či jiného topného tělesa. Potvrzení o provedení čištění a kontroly komínů vám za poplatek vystaví revizní technici komínů, jinak nazývaní také kominíci. Někdo to bere na lehkou váhu a někdo je zodpovědnější. V komíně bývá při hoření i 1000 stupňů Celsia. Do topné sezóny většinou komíny stáli a zvlhli. V případě, že bylo komínové zdivo popraskané, automaticky se do spár dostává kouř. Staré komíny navíc již neodpovídají požadavkům bezpečnostních předpisů. Jde o risk. S dodržováním norem je to stále slabé. Obyvatelé by si měli plnit své povinnosti podle zákona o ochraně před požáry a jeho vykonávajícího předpisu, který ukládá i pravidelné povinné kontroly komínů. Často se lidé o čištění komínů zajímají až tehdy, když mají problém. Přezkoušení komínu a kouřovodu před připojením nového spotřebiče nebo po výstavbě nového komínu je přitom povinnost ze zákona. Ve vyhlášce jsou určeny lhůty pro čištění. Každé čtyři měsíce musí být vyčištěn komín na tuhá paliva, jednou za 12 měsíců komín na plyn do 50 kW. Nad 50 kW je to jednou za šest měsíců. Jsou to většinou velké kotelny, nebo podniky. Komín v dočasně užívaných stavbách jako například chaty, stačí jednou za dva roky.

Kominíci jsou v současnosti potřební tuplovaně, lidé ve velkém přecházejí z plynu na tuhá paliva, tvrdí kominík. O každém čištění a provedené kontrole se provádí záznam. Píší se viditelné znaky, zda komín není popraskaný a zda nezakuřuje. Přes spáry se tak do komínu může dostávat falešný vzduch a komín se ochlazuje. Uvnitř se vytváří takzvaná smůla, která umí velmi dobře hořet. To představuje velké riziko. Po provedení kontroly se vystavuje potvrzení o provedení čištění a kontroly komínu nebo kouřovodu. Kromě pravidelného čištění komínu a jeho údržby byste se měli poradit s odborníkem i při každé montáži nového spotřebiče, který potřebujete na komín připojit. Pozor si je třeba dát i na takzvané "odborníky" bez papírů. Jsou lidé, kteří by to neměli dělat. Jsou většinou bez zkoušek a osvědčení. Většinou dělají kontroly takovým způsobem, že komín je moc nezajímá. Vystaví pouze papír, který je potvrzením o čištění komínu bez čištění. Současní kominíci kromě klasických nástrojů jako je smeták a škrabadlo využívají už i moderní měřiče na tah komínu, kamerovou techniku, nebo speciální komínové frézy.

V případě požáru a neplatné revizní zprávy komínu hrozí pokuta
Podle hasičů jsou občané i právnické osoby povinni provádět pravidelnou kontrolu technického stavu komínů a údržbu tepelných spotřebičů. Účelem pravidelné kontroly a údržby komínových těles je odstranění sazí a nečistot, které vznikají spalováním pevného paliva, což má za následek eliminování vzniku požáru v tělese komínu. Potvrzení o provedení čištění a kontroly komínu nebo kouřovodu pořizuje osoba s odbornou způsobilostí, která čištění a kontrolu provedla. Pokud jsou při čištění a kontrole nebo při přezkoušení komínu zjištěny nedostatky, které bezprostředně ohrožují protipožární bezpečnost, ten kdo čištění a kontrolu komínu provedl, má tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit obci nebo místně příslušnému orgánu vykonávajícího státní požární dozor. Takový komín se až do odstranění nedostatků nesmí používat. V případě, že dojde k požáru a jsou zjištěny nedostatky související se stavem komínu, nebo pokud majitel domu nemá platnou revizní zprávu, hrozí mu navíc pokuta. Při provozování tepelného spotřebiče musí provádět dohled i samotní vlastníci. Ti jsou povinni ukládat hořlavé předměty nebo látky do bezpečné vzdálenosti od spotřebičů a nevychladnutý popel ukládat do plnostěnných a nehořlavých nádob.